A- A A+

เมนู

 News14052020 2

 

                     วันที่ 14 สิงหาคม  2563   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบโล่ “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2563”  ให้กับ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในงาน “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน โดยมี รศ.นพ. สุริยเดล ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

                   การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดกิจกรรม “Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน โดยเชิญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำไทยสู่ความยั่งยืน

                    นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชนนับเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน อันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวได้ หากองค์กรใด มีผู้นำและพนักงานที่ ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ความดี องค์กรนั้นจะเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งการส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจ ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเห็นการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

                    รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ย้ำว่า “การพัฒนาทุกระดับจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุลจึงจำเป็นต้องให้คนมีทั้งความดี ความสามารถ และความสุข  โดยศูนย์คุณธรรม เล็งถึงความสำคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยน้อมนำหลักคุณธรรม 4 ประการ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ซึ่งจะทำให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ มีความเข้มข้นในการพัฒนาทุกมิติ  จึงได้พัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ สสส. และ มูลนิธิหัวใจอาสา เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป” 

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 News14052020 2

 

                            วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมแกนนำคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย13เครืิอข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  และผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย    

                           นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การทำงานส่งเสริมคุณธรรมต้องกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  ต้องทำให้เรื่องคุณธรรมกลายเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ และมุ่งเป้าให้งานคุณธรรมแผ่ขยายไปทั่วทั้งจังหวัด  โดยในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS  จังหวัดเชียงราย ในงานมีกิจกรรมสำคัญคือ การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ขณะนี้มีหน่วยงานตอบรับมาแล้วกว่า 160 องค์กร  และมีหน่วยงานจิตอาสาร่วมสนับสนุนออกบูธนิทรรศการจำนวน 26 หน่วย 

                             การรวมพลังในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายต่างให้ความสำคัญ และพร้อมขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยคณะทำงานมีแผนจัดประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และทั้ง 13 เครือข่ายจะกลับไปประชุมหารือเพื่อทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมหลังงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดต่อไป  


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 News14052020 2

      วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายไพบูลย์ สำราญภูติ นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อนำเรียนความคืบหน้าและขอคำแนะนำการดำเนินงาน สืบสานศาสตร์พระราชา “หนังสือ 9 เส้นทางตามรอยพระราชา” ณ ทำเนียบองคมนตรี

       ทั้งนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เน้นย้ำเรื่องความเชื่อมโยงของสถาบันครอบครัว ชุนชน และอำเภอ ผสมผสานกับกลไกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครอบครัว ยังต้องเน้นมิติทางวัฒนธรรม และเรื่องของ “คุณธรรม” ร่วมกับการสร้างผู้นำในชุมชนในช่วงอายุที่หลากหลาย บนหลักองค์ความรู้ของแต่ละบริบทของพื้นที่/ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

 

                          วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นผู้แทนร่วมบรรยายเรื่อง "องค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น กว่า 100 คน

 


เขียนข่าว: นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ภาพถ่าย : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 News14052020 2

 

                             วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม  โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                             การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่1) งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย  เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีการลงนามและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนกว่า 84 หน่วยงาน  นำโดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล/องค์กรต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 บุคคล/องค์กร  การบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม”  โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรม  และการอภิปรายให้ข้อคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในอนาคต   และ 2) งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย “ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวนกว่า 23 บูธ  ผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวนกว่า 400 คน


เขียนข่าว: กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

             

    วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและชุมชน ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้ร่วมทดลองใช้เครื่องมือและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อธิบายถึงความเป็นมาของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และลักษณะของมาตรฐานด้านคุณธรรมที่เป็นแนวทาง (Guideline) และเครื่องมือช่วยสำรวจและส่งเสริมคุณธรรม ที่องค์กรและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบท
       หลังจากนั้น คุณณัช มัศโอดี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกิจกรรมวันแรกเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรและชุมชน และร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองจากผลประเมิน หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมค้นหาจุดเด่นขององค์กร การกำหนดเป้าหมายด้านคุณธรรมขององค์กร พันธกิจด้านคุณธรรมขององค์กร และกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร
        สำหรับกิจกรรมวันที่สอง เริ่มจากสะท้อนการเรียนรู้จากกิจกรรมวันแรก หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดแผนส่งเสริมคุณธรรม และตัวชี้วัดเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากองค์กร โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กำหนดร่วมกันในวันแรก
       การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้แทนจากองค์กรเข้าร่วมจำนวน 4 องค์กร ประกอบไปด้วย กรมการศาสนา กรมอนามัย บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และชุมชน 2 ชุมชน คือ บ้านม้าร้อง และบ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       การทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมด้วยงานกระบวนการในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุณธรรมระหว่างองค์กรและชุมชน ซึ่งรวมทั้งศูนย์คุณธรรมที่ได้ทดลองเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วย ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมแล้ว องค์กรและชุมชนที่เข้าร่วมยังได้แผนส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถนำไปทดลองปฏิบัติได้ต่อไป

                 


เขียนข่าว: เปรมกมล สมใจ/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

             

             วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำโดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลมีมาตรฐานอาชีพและมีคุณธรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันและบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีมาตรฐานด้านคุณธรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีคุณธรรม เผยแพร่ความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม และเพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และยอมรับมาตรฐานด้านคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

                 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

             

              วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้รับเกียรติจากกลุ่มสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เชิญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือด้านวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม  ในโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมกับคนรุ่นใหม่” ณห้องประชุมโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งสู่การเป็นแกนนำในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับชั้น รวมไปถึงในระดับโรงเรียน

 
โดยศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอความรู้พื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ยกตัวอย่างการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจปลุกจิตสำนึกด้วยพลังบวกด้วยคลิปวีดีโอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ และการระดมความเห็นในการกำหนดโครงงานที่อยากจะนำมาพัฒนาให้กับตนเองและโรงเรียน ซึ่งมีหลากหลายโครงการที่น่าสนใจ อาทิ งดเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน พระอินทรศึกษาร่มรื่นชื่นตา คัดแยกขยะ ขวดน้ำแปลงเป็นทุน ลูกพระอินทร์ไม่สูบบุหรี่ วินัยจราจรลดอุบัติเหตุ และ ลด ละ เลิก การ Bullying เป็นต้น  โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อปลูกฝัง พัฒนาตนเอง เป็นแกนนำของโรงเรียน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมความดีในอนาคตต่อไป

                 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท /กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 News14052020 2

             

               วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม การบรรยายพิเศษ คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และการบรรยายพิเศษ “เรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม” โดย นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล (โครงงานคุณธรรม) นายศิวโรฒ จิตนิยม (ธรรมนูญชุมชน) ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล (การพัฒนาองค์กรคุณธรรม) และทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริญ (การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่)

               การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกว่า 160 คน

                 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

 

                 เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะของศูนย์คุณธรรม  เตรียมชูบทบาท ภารกิจของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการส่งเสริม ขับเคลื่อน เชื่อมร้อยองค์กรเครือข่ายคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ พลิกวิกฤติการณ์โควิด ให้เป็นโอกาสโดยการ “ค้นหา ยกย่อง 10 สุดยอดปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด” เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมในสังคมไทยให้มากขึ้น

                 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ (ครั้งที่1/2563) ครั้งนี้  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม๑ ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม กำกับทิศทางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล และสนองตอบต่อความต้องการของภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และกำหนดแนวทางการสื่อสารรณรงค์ต่อสาธารณะ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ และมีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ กว่า 10 ท่าน  อาทิ  ศาสตราจารย์ รณชัย คงสกนธ์  นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์   นายนพพร เทพสิทธา  นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี นายศิวโรฒ จิตนิยม นายระวี ตะวันธรงค์ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  นายอุดมธิปก ไพรเกษตร  นางสาวปริยาภา  อมรวณิชสาร  นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช เป็นต้น

                 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปแนวทางการข้อสรุปแนวทางการพิจารณาคัดเลือก 10 สุดยอดปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิดเป็นทั้งบุคคล/หน่วยงาน ที่ทำกิจกรรม/ผลิตคลิปสื่อ /ผลงานเชิงสร้างสรรค์ /นวัตกรรมที่ทำเกิด Impact ต่อสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด หรือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความทุ่มเท มุ่งมั่นต่อการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือสังคมที่ปรากฏเด่นชัด  ควรค่าแก่การยกย่อง จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชัดเจน เพื่อทำการประกาศยกย่อง และถอดบทเรียนแรงบันดาลใจเพื่อเผยแพร่ขยายผลให้เป็นแบบอย่างของสังคมต่อไป  รูปแบบการค้นหาจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกจากการเสนอชื่อผลงานในระดับจังหวัด สื่อมวลชน หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และนำผลงานที่ผ่านหลักเกณฑ์สู่การโหวตผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตัดสินให้ได้ ๑๐ สุดยอดปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด จัดทำคลิปสั้น ๆ ของ 10 สุดยอดผลงานเพื่อนำเสนอในพิธีมอบรางวัล รูปแบบ Sub title หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ  จีน ญี่ปุ่น เผยแพร่แบบ World Wile เพื่อให้สังคมโลกได้รับรู้ได้มากขึ้น  

                   นอกจากนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่าที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในหลายเรื่อง เช่น การวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เป็นแนวร่วมการทำงาน การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในทุกภาคส่วน  การใช้สื่อหนังสั้น Multi media ผลิตสื่อคุณธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างสำนึกที่ดีของสังคม  ทำ Campaign Concept ผ่านช่องทางสื่อให้มี Impact ที่สูง รวมทั้งการให้ทุน Corrupt co-operate เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีคุณธรรมโดยผ่านสื่อต่าง ๆ   การส่งเสริมให้สังคมเห็นว่าคุณธรรมเป็นหน้าที่ของคนในประเทศ เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวของคุณธรรม เช่น การถอดบทเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดพิจิตร ว่า ทำไมคนบุรีรัมย์มีวินัยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด และจังหวัดพิจิตรในการสร้างเมล็ดพันธ์ความดี ควรนำมาเผยแพร่ พัฒนาให้คนมีคุณธรรม อธิบายให้เข้าใจเพื่อเป็นจุดประกายสำคัญในการดำเนินงาน เช่น พอเพียง จิตอาสา นำมารณรงค์ เป็น Campaign โดยสิ่งสำคัญคือการทำให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถหยุดการแพร่ระบาดโควิดมากกว่าชาติอื่น คือ การมีวินัยของคนในชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งของการมีคุณธรรมของคนในประเทศไทย การสื่อสารให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ “New Normal - New Moral” วิถีใหม่ วิถีคุณธรรม การทำคลิปสื่อออกมาเพื่อมี Key word จุดขายสำคัญในสื่อสาธารณะ โดยเราต้องมีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ร่วมกัน เพื่อจะได้พลังขับเคลื่อน  การใช้ Influencer ด้านต่างๆ เป็นกระบอกเสียงสื่อสารเรื่องคุณธรรมให้เข้าถึงกลุ่มต่างๆ  การสร้าง Reality TV คุณธรรมสำหรับวัยรุ่น สื่อสารให้วัยรุ่นเข้าใจ เน้นความเป็นจริง สร้างออกมาให้เป็นละคร ภาพยนตร์ หรือ Reality สำหรับวัยรุ่นที่สอดแทรกคุณธรรมให้วัยรุ่นคิดเองทำเอง  การสร้าง Global Citizenship แนวคิดสากลนิยม สามารถนำมาใช้ในแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ให้มากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ ในประเด็นสำคัญของคนไทยที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีรูปธรรม จับต้องได้มากขึ้น เพื่อให้เกิด Impact ต่อภาคประชาชนถึงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนได้มากขึ้น  และการกำหนด Agenda ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น การสื่อสารที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะทำให้องค์กรรู้จักมากขึ้น ดังนั้นจะต้องกำหนด Agenda
ในทุก ๆ ๖ เดือน ซึ่งศูนย์คุณธรรมมี Content ที่ดีอยู่มากพอ เพียงแต่ถ้าจะหยิบยก และกระตุ้นสังคมให้รับรู้มากขึ้น

                    ด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรมพบสถานการณ์คุณธรรมที่ทำให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากโควิดคือความมีวินัยเป็นอันดับหนึ่ง ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความมีน้ำใจ และความสามัคคีตามลำดับ ซึ่งบุคคลที่ทำความดีดังกล่าวควรจะได้รับการยกย่อง  "สำหรับ สถานการณ์ COVID19 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมขับเคลื่อนกิจกรรมไปหลายอย่างอาทิเช่น โครงการ ให้รัก พา เราไป เป็นการประกวดมิวสิคเพลง ประกอบกิจกรรมความดีที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และพัฒนาการดูแลสภาพจิตใจประชาชนด้วยประชาชนที่เรียกว่า กองทัพจิตอาสาพลังบวก และในสภาวะ New normal New Moral นี้จะร่วมแรงร่วมใจกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่า คุณธรรมในคนไทยสู่สังคมทำให้ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมระดับโลก ศูนย์คุณธรรมยินดีสนองนโยบายที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ฯ เพื่อเป็นพลังบวกที่สำคัญให้พี่น้องคนไทยต่อไป" นพ.สุริยเดว กล่าว

                 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย :  กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม