A- A A+

เมนู

005 

 

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 2 (รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1) และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาองค์กรคุณธรรม" ของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ภายใต้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการบรรยายเรื่อง "สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน อสมท. จำนวน 50 คน โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ณ ห้องประชุม MCOT Academy ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการฯ บมจ.อสมท.

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมของ ช่อง 9 MCOT HD จะไม่ได้หยุดอยู่ที่ การได้เป็นองค์กรคุณธรรม วันหนึ่งจะต้องก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นองค์กรสื่อมวลชนต้นแบบระดับประเทศ ที่ผู้บริหาร และบุคลากร ต่างมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองจนสามารถยกสถานะเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ได้ในที่สุด ต่อไปนี้เราจะช่วยกันรณรงค์เรื่องคุณธรรมเราทำได้ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า “คนไทยทุกคนก็ทำดีได้ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว คุณธรรมเราทำได้” ศูนย์คุณธรรมยินดีที่ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกในการช่วย ช่อง 9 MCOT HD ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และพร้อมสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงานทุกท่านคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการทำความดีส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมและต่อสังคม โดยเริ่มต้นด้วยการสัญญากับตัวเองว่า “ความดีที่เราอยากทำ ปัญหาที่เราอยากแก้ เราจะเปลี่ยนที่ตัวเรา จากลบเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่ หนึ่งพฤติกรรมดี” จากความตั้งใจดีของทุกคน สู่การสร้าง ช่อง 9 MCOT HD เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

          งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการ และคณะจากศูนย์คุณธรรม พร้อมนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ในฐานะสื่อมวลชนของประเทศว่า “...จะขับเคลื่อน อสมท. ภายใต้อัตลักษณ์ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ตามค่านิยม Transparency Trust & Spirit" เพื่อให้ผู้บริหารได้เป็นแบบอย่างและถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับได้ปฎิบัติตาม โดยจะมีแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ปฎิบัติได้จริง สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ ปี 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองและประชาชน

 

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

005 

 

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม “สนุกคิด...คุณธรรมน้อง ๆ ทำได้” ให้กับนักเรียน ชั้น ป.5 - ป.6 ภายใต้โครงการให้เวลา ให้ความสุข โดย กองทุนเวลาเพื่อสังคม และภาคีเครือข่ายจิตอาสา ได้แก่ มูลนิธิเวิร์ลแชร์ มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิหัวใจอาสา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ทีมจิตอาสา BadAttitude บริษัทริกิการ์เม้น และ บริษัท ซีพี มีนางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู กล่าวต้อนรับ คณะจิตอาสา และนางจารุวรรณ ชาญเดช รองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการให้เวลาให้ความสุข ณ โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

          โครงการให้เวลาให้ความสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ และแบ่งปัน โดยเชิญชวนภาคีเครือข่ายจิตอาสา สละเวลาช่วยทำกิจกรรม แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเสริมทักษะ หนังสือนิทาน ฯลฯ ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ปลูกฝังพฤติกรรมดีด้านความพอเพียง มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และเรียนรู้งานจิตอาสาให้กับเด็กนักเรียน ชั้น ป.5 - ป.6 ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ได้แก่ ตุ๊กตาข้าวโพด (Corny doll) ซึ่งย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จากมูลนิธิเวิร์ลแชร์ สมุดทำมือ (Paper Ranger) จากกองทุนเวลาเพื่อสังคม การซ่อม สร้าง หลังคา ก๊อกน้ำ กล้องวงจร และอื่น ๆ จากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม กิจกรรมชวนน้องฟังนิทาน วาดภาพ จากมูลนิธิหัวใจอาสาและกองทุนไทย และกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม “สนุกคิด...คุณธรรมน้อง ๆ ทำได้” โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวมทั้งกิจกรรม CPR การกู้ชีพเบื้องต้น โดยพี่ ๆ จาก BadAttitude

          กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้จัดได้เรียนรู้งานจิตอาสา ผ่านการให้และแบ่งปันแล้ว ยังมีจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงาน เข้ามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างมีเต็มที่ พร้อมกับมอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คละเคล้าไปกับความสุข และคำขอบคุณจากทุกคน เพราะความสุขเป็นเพียงนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้มีเพียงหัวใจที่จับต้องความสุขนั้นได้ คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ก็เช่นเดียวกัน และสิ่งที่จิตอาสาได้มากกว่าการได้จัดกิจกรรมก็คือ “การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน” ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตอาสาในตัวของเราทุกคน

 

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

005 

 

          วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ตั้งเป้า 3 ปี ขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดคุณธรรม สืบสาน รักษา และต่อยอด “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวในระดับสากล” เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคธุรกิจ การค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย Model สร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมงคลบพิตร 1 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ด้านพ่อเมือง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทั้งนี้ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้กล่าวแนะนำศูนย์คุณธรรม และ Model สร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ซึ่งออกแบบโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมใน 6 จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ได้แก่ พิจิตร พัทลุง ราชบุรี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ซึ่งจะเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมคุณธรรม เน้นกระบวนการสืบสาน รักษา และต่อยอดจากต้นทุนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จนเกิดกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ด้านนายประมวล บุญมา กล่าวถึง วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด แผนการดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม ปี 2563 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานแกนนำเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายภาคการศึกษา 4) เครือข่ายศาสนา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัวเด็กและเยาวชน ได้เห็นภาพรวมแนวทาง วิธีการขับเคลื่อนงานตามโมเดลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่ สังคมสันติสุข และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมร่วมกัน มีหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมประชุม 25 หน่วยงาน จำนวน 60 คน​

 


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

005 

 

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานองค์กรความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ในปีงบประมาณ 2563 มี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้แทน 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย และพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือกรอบแนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และโมเดลจังหวัดคุณธรรม ปี 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) มีผู้เข้าร่วมประชุม 91 คน จาก 62 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวีดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการประชุมโดยมีสาระสำคัญว่า “...คุณธรรมนั้น สอดแทรกอยู่ในองคาพยพของทุกเรื่อง ทุกส่วนในสังคม เราทุกคนต้องมีคุณธรรมในจิตใจ เอาชนะกิเลสให้ได้แม้จะเป็นเรื่องที่ยาก เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในทุกบทบาท หน้าที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อมุ่งให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมได้อย่างแท้จริง...”

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอบทบาท ภารกิจของศูนย์คุณธรรมและโมเดลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และย้ำว่า ศูนย์คุณธรรม เป็นหน่วยขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม เราส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืน เพื่อสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม โดยเปิดพื้นที่ให้เกิดตลาดนัดคุณธรรม ใช้กระบวนการเล่าสู่กันฟัง ชม แชร์ เชียร์ โชว์ เชื่อมโยงความดีของทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤตินิสัยของคน

         ทั้งนี้องค์กรภาคีเครือข่าย ทั้ง 62 หน่วยงาน ต่างยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ตามโมเดลสร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใน 3 ปี

 


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และประมวล บุญมา/ กลุ่มงานขับเตลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเตลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

        

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2 ณ ห้องบีบี 205 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม ในระยะ 2 นั้น เป็นการร่วมกันผนึกกำลังโดยยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมใน 6 จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ได้แก่ พิจิตร พัทลุง ราชบุรี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ โดยส่งต่อแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ที่ได้ดำเนินการในปี 2562 และร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เน้นการขับเคลื่อนกระบวนการ จากต้นทุนด้านคุณธรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จนเกิดกลไกการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน

          รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวต่อว่า ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จนเกิดเป็นรูปธรรม ใน 6 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นต้นแบบ กลไก และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ เน้นการสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพ จนทำให้จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ทั้ง 6 จังหวัด เปลี่ยนบทบาทเป็นพี่เลี้ยง เพื่อขยายผลความสำเร็จ สู่จังหวัดเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 4 จังหวัดของศูนย์คุณธรรม ในปี 2563 ได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ซึ่งมีความสนใจที่จะพัฒนาเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม สร้างเวทีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้คนที่ทำงานในพื้นที่ ด้วยมิติคุณธรรมต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอผลลัพธ์และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ โดยศูนย์คุณธรรม จะร่วมกับ 6 จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมเป้าหมายใหม่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม

 


เขียนข่าว : อสมา ปัทมะสังข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : เมธัส ศรีโมรา / กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

005 

 

            เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ผู้แทนมูลนิธิหัวใจอาสา คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน สนับสนุนโดย สสส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม หารือแนวทางขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจคุณธรรม ร่วมกับ บริษัทเครือเซ็นทรัล ธุรกิจด้านโรงแรม และศูนย์การค้า ในพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้หลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา พัฒนาสู่พฤติกรรมดี

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า นางสาวรณิดา รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช นายเจษฏา ถนอมชาติ ผู้จัดการสาขา เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และผู้บริหารโรงแรมฯ ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจคุณธรรม (บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ธุรกิจด้านโรงแรม และศูนย์การค้า) ในพัทยา จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมมาริส 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

          โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริสรีสอร์ท จอมเทียน พัทยา เป็นธุรกิจบริการที่ให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์ต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนให้โอกาสในการสร้างคน และจัดให้มีกิจกรรมภายในส่วนงาน ได้แก่ โครงการ “เซ็นทารา แคร์” ชวนพนักงานขายสบู่ ขายปุ๋ย และกิจกรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ให้พนักงานนำของมาขาย เพื่อนำเงินไปทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น มอบให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า, กิจกรรม No bag No bin รณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้พลาติก และไม่ทานข้าวเหลือ และทิ้งขยะลงถัง, รางวัล Star of the Maris ยกย่องพนักที่มีพฤติกรรมดี เป็นตัวอย่างต่อพนักงานคนอื่น, การนำเศษอาหารมาผลิตปุ๋ย และ Bio Gas เพื่อนำกลับมาใช้ในโรงแรม รวมถึงลดการให้สารเคมี ลดการใช้น้ำ โดยการทดแทนน้ำในถังพักชักโครก เพื่อลดการใช้น้ำ จนมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน, กิจกรรม lost & found “ของหายได้คืน” โดยมีการพูดคุยกับพนักงานทุกเช้า ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเน้นย้ำให้เกิดเป็นพฤตินิสัย อยู่ในวิถีชีวิตของพนักงาน รวมถึงการสร้างห้อง Friendly design เพื่อให้ผู้พิการมาใช้บริการอย่างสะดวก และ การรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำไปทำไตรจีวร แนวทางรักษ์โลกและบำรุงศาสนาไปพร้อมกัน โดยจะมีกิจกรรมส่งมอบพลาสติกให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปทำผ้าไตรจีวร จากเส้นใยพลาสติก Recycle ฝีมือตัดเย็บโดยชุมชนบางกะเจ้า ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

          ด้าน ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ย้ำ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่น และพนักงานก็ต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อผู้บริหารด้วย

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดเวทีสรุปผลการทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 4 ภาค กว่า 30 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นการใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

          การจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม หลังจากที่แต่ละภาคได้จัดเวทีประชุมทำความเข้าใจกระบวนการทดลองฯ เพื่อซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีจะนำไปพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ และวิธีการใช้เกณฑ์การรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่สมัครใจให้คณะกรรมการระดับภาคลงพื้นที่ประเมินจริง ซึ่งส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำไปพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมต่อไป

          ทั้งนี้ ผลของการประชุมตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม แต่ละภาคได้สะท้อนจุดอ่อน จุดแข็งของกระบวนการ ตามประเด็นต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือการประเมินทั้งในส่วนของโรงเรียนที่ต้องการประเมินตนเอง และในส่วนของคณะกรรมการประเมิน ควรมีการทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือ และควรจัดทำคู่มือการประเมินเพื่อความชัดเจนมากขึ้น ควรพิจารณาสัดส่วน และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการหรือกลไกการประเมินให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และเสนอให้ ศูนย์คุณธรรม ควรเป็นผู้รับรองคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง ควรจัดอบรมผู้ประเมินก่อนการลงตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียน และเมื่อโรงเรียนได้รับการประเมินแล้วควรมีการยกย่องเชิดชูให้เป็นรงเรียนคุณธรรมด้วย

          ด้านข้อเสนอในเวทีสรุปผลการทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์รับรองกระบวนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม เสนอให้การประเมินโรงเรียนคุณธรรม ควรมองผลลัพธ์ที่ตัวของผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การนำคุณธรรมสู่การปลูกฝังให้กลายเป็นวิถีชีวิต รวมทั้ง เสนอให้มีการพัฒนากระบวนการภายในของการประเมินให้ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการประเมินโรงเรียนคุณธรรมเพื่อการรับรองมาตรฐานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม

 


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

005 

 

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงาน เปิดตัวหนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 2 - 13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

          หนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี สำหรับเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อบ่มเพาะ “ความมีวินัย” ซึ่งเป็นบทเริ่มต้นแห่งการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ให้กับเด็กระดับปฐมวัย โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดเวทีเสวนาเปิดตัวหนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” ร่วมพูดคุยกับ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (หรือครูตุ๊บปอง) ผู้เขียนเรื่อง ซึ่งทั้งสองบอกเล่าเนื้อหาได้น่าสนใจ งานนี้ “น้องดี และ นายเดี๋ยว” มาสคอตแสนซุกซนของศูนย์คุณธรรม ก็ไปโชว์ตัวร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพระปกเกล้า และแจกหนังสือนิทานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย โดยสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” จะถูกส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพื่อให้คุณครูนำไปปลูกฝังวินัยให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ซึมซาบเป็นพฤตินิสัยไปจนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวินัยต่อไป

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

001 

 

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำดีตามรอยพ่อ สานต่อโรงเรียนคุณธรรม” ส่งเสริมสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านจิตอาสา แก่เครือข่ายทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรม ได้นำกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมทั้ง เป็น 1 ใน “155 โรงเรียน” ใต้ร่ม “กองทุนการศึกษา” อยู่โครงการโรงเรียน "กองทุนการศึกษา" ด้วยน้ำพระราชหฤทัย “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง และมีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินการรับสนองพระราชดำริ นำเงินส่วนพระองค์ไปทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดินโดยทำแบบเรียบง่าย รวดเร็ว คล่องตัว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต

          ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือโรงเรียนชายขอบ มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มเข้ามาเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 100 คน

          สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อโรงเรียนคุณธรรม” ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรม จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ประกอบโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 180 ตัว นำกิจกรรมโดย คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ และเครือข่าย ฐานที่ 2 สอนร้องเพลง โดยทีมจิตอาสา BadAttitude ฐานที่ 3 ฐานวาดภาพ โดยทีมจิตอาสา BadAttitude ฐานที่ 4 ฐานพับถุงยา โดยบุคลากรจิตอาสา ศูนย์คุณธรรม ฐานที่ 5 ซ่อมสร้างประตูเหล็ก เชื่อมโครงใส่ถังขยะและอื่น ๆ โดยทีมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค และฐานที่ 6 ทาสีอาคารโรงอาหาร โดยบุคลากรจิตอาสา ศูนย์คุณธรรม

          นอกจากนี้ ได้มีการมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน จากกองทุนเวลาเพื่อสังคม มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด คุณปราณี เปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ คุณหมอจำเนียร พรหมชาติ งานนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

001 

 

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือแนวทางการอบรม “องค์กรคุณธรรม” ซึ่งจะมีการอบรมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับบุคลากรระดับบริหาร จำนวน 100 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และขยายผลภายในองค์กรในปี 2563 โดยตั้งเป้าหมายใช้ค่านิยมองค์กรเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร พร้อมปรับตัวรับกับ Digital Workplace ณ อาคารอำนวยการ 3 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม