A- A A+

เมนู

001 

 

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับคุณธรรมท่ีพ่อสอน” ในกิจกรรมโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแมคโนเลีย 2-3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

          ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก และเส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก เส้นทางละ 9 แหล่งเรียนรู้ รวมเป็น 81 แหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

          ด้าน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า “แก่นแท้ของหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา คือ ย้ำให้เข้าใจ เข้าใจแล้วต้องเข้าถึงการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแล้วต้องพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง 81 แห่ง ให้เป็นบุคคลที่เข้าใจ เข้าถึง และสามารถถ่ายทอด “ศาสตร์ของพระราชา” จึงได้จัดโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเป็นคู่มือในการเรียนรู้ ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยั่งยืน

 


ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

          เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการธนาคารคุณธรรม” ให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สนง.ใหญ่) กรุงเทพฯ ประมาณ 140 คนทั่วประเทศ

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมุ่งเป้ายกระดับเป็น “ธนาคารคุณธรรม” โดยพัฒนามาตรฐานคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม พนักงานทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม สร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กรให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่งยืน


เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยนางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “องค์กรคุณธรรม” ให้กับบุคลากร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้ เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มากเพียงพอ สม่ำเสมอ และสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวสั้นๆ ตอนหนึ่งว่า “อยากให้ บตท. เป็นองค์กรคุณธรรมในอนาคต” การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร บตท. มีความตระหนัก เห็นคุณค่าในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง บตท. จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

003 

 

          วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่าหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 หมวดรางวัล ระดับดี สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า Shift to the future คือ ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน โดยมองไปข้างหน้ามุ่งที่การเปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน วิธีคิด เมื่อภาครัฐปรับอนาคตก็จะเปลี่ยน สิ่งหนึ่งที่อยากให้คำนึงถึง คือ การทำงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ส่วนราชการต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน บอกระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน และบอกเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการพิจารณา ซึ่งในระยะที่ 2 ได้พัฒนาต่อยอดโดยตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตที่สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการใช้บริการ ลดปัญหาทุจริต ทบทวนคู่มือฯ ให้เข้าใจง่าย ใส่คำอธิบายให้ละเอียด จัดทำเอกสารสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่ออำนวยความสะดวกคนไทยในการติดต่อต่างประเทศ การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารของทางราชการ ให้รัฐเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และให้ออกเอกสารราชการผ่านระบบดิจิทัล

          ซึ่งรางวัลที่ส่วนราชการได้รับในวันนี้ มาจากการทำตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ รวมถึงความพยายามและอุตสาหะของผู้ปฏิบัติงาน โดยรางวัลที่ได้รับต้องนำไปต่อยอด ขยายผล และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นไปปฏิบัติ จึงจะเรียกว่าอนาคตเปลี่ยน ทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ และอำนวยประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชน มีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับรางวัลในปีนี้ กว่า 219 ผลงาน จากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 1,043 ผลงาน

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น “ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม สู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม” ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานด้านคุณธรรม และเพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ายทางสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

          รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงแนวทางพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมว่า เป็นการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยไม่ได้เป็นการรับรองหน่วยงาน แต่เป็นการสร้างมาตรฐานของคุณธรรมด้านต่างๆ และส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยมาตรฐานด้านคุณธรรมเป็นเครื่องมือ แนวทางหรือ Guideline ให้องค์กรต่างๆ นำไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และเกิดจากการร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร ทั้งนี้การพัฒนาคุณธรรมต้องพัฒนาควบคู่กับจริยธรรม ที่มีความเชื่อมโยงกันต่อระบบต่างๆ ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังและผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจที่เหมาะสม

          หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร โดยนางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม โดยร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร นำคุณธรรม 4 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เป็นคุณธรรมเริ่มต้นสำหรับส่งเสริมในองค์กร ประกอบไปด้วย 10 มิติ ดังนี้ พอเพียง 3 มิติ คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุมีผลรอบรู้รอบคอบ 3) การมีภูมิคุ้มกัน วินัย 3 มิติ คือ   4) การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา แบบแผนที่กำหนดร่วมกันของสมาชิกในองค์กร/ชุมชน 5) การทำหน้าที่ของสมาชิกในองค์กร/ชุมชนโดยมุ่งความสำเร็จของงาน 6) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สุจริต 2 มิติ คือ  7) ความโปร่งใส 8) ธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้นำ จิตอาสา 2 มิติ คือ 9) การดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม และ 10) มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยแผนการดำเนินงานต่อไปของศูนย์คุณธรรม คือ การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรนำร่อง ติดตามการเปลี่ยนแปลง และถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานต่อไป

          ภายในงานได้เปิดเวทีให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม แนวทางการพัฒนา และกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคม ซึ่งต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ดำเนินการพัฒนานี้ต้อง “ใช้ได้จริง” โดยต้องมีการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กร คำนึงถึงบริบทที่หลากหลายขององค์กร และที่สำคัญต้องหาภาคีเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนร่วมกันเป็นภาพใหญ่ของสังคมต่อไป

 

Download เอกสาร


เขียนข่าว : เปรมกมล สมใจ / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

009 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ลงพื้นที่สำรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มุ่งเน้นการนำความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน
          นอกจากนี้ คณะติดตามฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงเรียนจิรศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้ซึมทราบอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน จากนั้น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เน้นย้ำการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และเยี่ยมชมโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งเสริมวินัยด้านการจัดการชีวิตบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาโดยจัดตั้งธนาคารขยะ ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนจนเกิดเป็นพฤตินิสัย
          ปิดท้ายคณะติดตามและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภาคกลางกันที่ชุมชนขนมหวาน บ้านต้นสะตือสามต้นในชุมชนเกาะเรียน ซึ่งเป็นชุมชมที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อส่งเสริมการทำขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง ทองหยิบ ทองหยอด ฯลฯ ผลจากการรวมกลุ่มเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence)  ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและคนในชุมชนชาวเกาะเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นปัจจุบันให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

 


เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         

          วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายดำเนินกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์ปฏฺิบัติการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกล่าวว่า การทำเรื่องคุณธรรมควรเริ่มต้นที่ตัวเรา ปัญหาที่อยากแก้ ความดีอะไรที่อยากทำ โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือเรื่องคุณธรรม เป็นสำคัญสามารถนำไปใช้และพัฒนา ปฏิบัติร่วมกันในการขับเคลื่อน คุณธรรมไปพร้อมกัน มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกว่า 60 คน

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         

          วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "คนต้นแบบคมนาคม" แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

          งานนี้ ได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงคมนาคม (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม (นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส) เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานฯ

          กระทรวงคมนาคม หนึ่งในองค์กร Co Brand ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมคุณธรรมด้วยแนวทาง “ระเบิดจากภายใน” ภายใต้โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากร สร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิธียกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ "คนต้นแบบคมนาคม" เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้รับมีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในการทำความดี เป็นบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในหน่วยของกระทรวงคมนาคม ได้ยึดมั่นในการประกอบคุณงามความดี คิด พูด ทำบนความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

007 

 

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพะเยา และเชียงราย โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม ให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ต่อยอดชุมชนคุณธรรมย่างยังยืน

          วันที่ 6 กันยายน 2562 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนวัดเปื๋อยเปียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่น เรื่อง วัฒนธรรมไทยวน (ไท-ยวน) ผ่านการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง บนราก ฐานของวิถีดั้งเดิม คือ วัดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บนหลักคุณธรรม “สามัคคี พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

          วันที่ 7 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนวัดต๊ำม่อน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชุมชนที่เน้นการสร้างเครือข่าย ด้วยพลังกล้าทำดี ใช้หลัก บ.ว.ร. ผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับและมีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่นด้านการผสมผสานวัฒนธรรมไทยวน (ไท-ยวน) และไทยลื้อ ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ ประเพณีตานสลากภัต หรือ ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก และเมื่อทำบุญแล้ว ชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวสารที่ใส่ไว้ในภาชนะมาแจกทานให้กับยาจกให้ทั่วถึงกันทุกคน เรียกว่า ประเพณีตานใส่ข้าวยาจก และการเสี่ยงทายผีหม้อนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนา ด้านโชคชะตา และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อาทิ ภูมิปัญญาจักสาน ศิลปะหัตกรรม การสานตะกร้า ทำสวนดอกไม้ และพวงมะโหด เป็นต้น

          วันที่ 8 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมไทลื้อที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม ผ่านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อาทิ บ้าน วัด และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าทอไทลื้อที่ชาวบ้านเป็นผู้ทอเอง อีกทั้งมีความเชื่อและพิธีกรรมที่โดดเด่น อาทิ พิธีกำบ่อ พิธีสืบชะตา และลูกโยน จนได้รับการขนานนามว่า “ไม่ต้องไปสิบสองปันนา เพียงแค่แวะมาที่ศรีดอนชัย”


เขียนข่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

1 

 

         

           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารให้แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อสร้างกลไกและกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพัฒนาบุคลากรในระดับบริหารสำหรับใช้เป็นต้นแบบ (Role Model) ของ อ.ส.ค. ด้านธรรมภิบาลในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2563 - 2564) ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จากกิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและสังคมไทย โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กิจกรรมเติมพลังด้วย ถอดแนวคิด เรียนรู้วิสัยทัศน์จากผู้บริหารองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (Key to success & to Failure) โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอช อุตสาหกรรม จำกัด กิจกรรมออกแบบแผนงานโครงการ/กิจกรรม สำหรับการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และค้นหาต้นแบบความดี ตามอัตลักษณ์ของ อ.ส.ค. และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม กว่า 90 คน

          ทั้งนี้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประธานในพิธี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ มุ่งสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม ธรรมภิบาล และการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ไปสู่แนวทางปฏิบัติในปี พ.ศ. 2563 ในอนาคต

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม