A- A A+

เมนู

 News14052020 2

 

                    วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การหารือด้านรูปแบบ เนื้อหาเชิงวิชาการ นิทรรศการ กลุ่มเป้าหมาย การบูรณาการความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                    ทั้งนี้ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า สุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการภายใต้ภาคีเครือข่ายทางสังคม 8 เครือข่าย โดยการดำเนินการที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าทางด้านกระบวนการในระดับต้น การค้นหาปัญหา/สาเหตุ การรวบรวมเครือข่ายทางสังคม และการกำหนดรูปแบบด้าน “คุณธรรม” ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพฤติกรรม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวินัย และด้านสำนึกส่วนรวม ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม 3 ระยะ บนหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด “สุราษฎร์ธานี” โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม เข้าร่วม 93 องค์กร จำนวนกว่า 135 คน

                      สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรม” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมภาคใต้ตอนบน ศาลากลาง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย :  จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

               

                    วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี 6 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี

                    ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการภายใต้หลักของความรับผิดชอบ การช่วยเหลือเกื้อกูล และความมีวินัย บนพื้นฐานการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เปรียบเสมือนช่องทางในการรวมพล รวมพลัง และพื้นที่ในการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม

                    ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง “คุณธรรมเชิงคุณภาพ” โดยมีการผนึกกำลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ภายใต้การร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม 87 องค์กร จำนวนกว่า 100 คน

                     สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม" ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมธนกร 1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

           

              ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ     ทิพยประกันภัย  กองทัพภาคที่ 1 มูลนิธิประเทศไทย   ใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 30 คน ร่วมเรียนรู้ต้นแบบแนวคิด “ขาดทุนคือกำไร” กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของคนในชุมชนอำเภอกุยบุรี กับกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา โครงการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาคนกับช้างอย่างยั่งยืน ปลูกป่าในใจคน” พร้อมร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากพลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ

               รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง โครงการ “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” ว่า “ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำหนังสือโครงการตามรอยพระราชาที่ คัดสรรแล้วจำนวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาศาสตร์พระราชา ลงมือทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ และต่อยอด พร้อมสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนั้น ยังเป็นการสำนึกรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จนก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ชาวบ้านนำมาปฏิบัติตามจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น และตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" 

                นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทิพยประกันภัยมีความมุ่งมั่นในการสืบสานศาสตร์พระราชาผ่านการจัดกิจกรรม ‘ตามรอยพระราชา’ อย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติ     พระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ และสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืนของสังคมไทยในทุกมิติ” โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้พาคณะครู

                 อาจารย์กว่า 30 สถาบัน เดินทางสู่อ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นต้นแบบของแนวคิด “ขาดทุนคือกำไร” ของประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 9,999 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่10 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วย                พระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                 ต่อด้วยกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยการนำสัปปะรด มาแปรรูปเป็นกระดาษใบสับปะรด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ปี 2559 เป็นหนึ่งสินค้านวัตวิถีที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สมาชิกบ้านรวมไทย หมู่บ้านต้นแบบด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ยาสระผม น้ำยาล้างจานจากสับปะรด ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ จากใบสับปะรด ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกมองว่าไม่มีค่า จึงถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร ก่อนจะถูกนำมาเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนในปัจจุบันและถ่ายทอดสู่คณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชาในครั้งนี้

                กิจกรรมไฮไลท์ของโครงการตามรอยพระราชาในครั้งนี้ คือการศึกษาศาสตร์ของพระราชา แก้ปัญหาคนกับช้างอย่างยั่งยืน ปลูกป่าในใจคนกับทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ  เพื่อยังความชุ่มชื้นคืนธรรมชาติและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าทั้งปวง ตามพระราชดำรัสคนกับช้างว่า “ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ในป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ให้ผืนป่าแห่งนี้มีความชุ่มชื้น และชะลอการไหลของน้ำ ให้ไหลช้าลง ลดการสูญเสียส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ดังแนวคิดการพื้นฟูผืนป่า ตามแนวพระราชดำริ ในการจัดการฟื้นฟูผืนป่าโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า และสืบสาน ต่อยอด ตามรอยพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

                  ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า “ผู้ร่วมกิจกรรมตามรอยพระราชาทุกคนจะได้รับชุดหนังสือภาษาอังกฤษ “King Bhumibol Adulyadej of Thailand” จำนวน 3 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักพระองค์ท่านและสามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติฟังได้ว่า ทำไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งยังให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม”

                   สำหรับกิจกรรมถอดบทเรียนหลังจากการลงพื้นที่เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติแล้วนั้น จะนำโดยนายอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสาจากสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส (TRAFS) ผ่านเกมกระดานสื่อการเรียนรู้ 3 แบบ ได้แก่ “Game of Our Nation” ที่สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “The Medici Effect 9” ถอดบทเรียนและต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา และ “The King's Journey Learn English an Example of an Invention” เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากหนังสือชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand ซึ่งคณะครูอาจารย์สามารถนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปต่อยอดการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนต่อไป

                   ปิดท้ายด้วยการมอบหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน จากโครงการปันความรู้สู่สังคมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ และโรงเรียนบ้านรวมไทย และกิจกรรมมอบถุงยังชีพ กองบุญ        “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” มอบให้ชาวบ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน 600 ครอบครัว ได้แก่ หมู่บ้านรวมไทย หมู่บ้านพุบอน หมู่บ้านย่านซื่อ ตำรวจตะเวนชายแดน อุทยานกุยบุรี กรมป่าไม้  โครงการพระราชดำริ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอสามร้อยยอด โดยมีเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 4,000 ครอบครัว ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

                   กิจกรรมตามรอยพระราชา ได้จัดมาแล้วรวม 7 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ - โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล – ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก โครงการพัฒนาชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ และ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


เขียนข่าว : นายจักราชัย  ทองเพ็ชร์  งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : มูลนิธิธรรมดี

 News14052020 2

 

                             วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วม”ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำวีดิทัศน์กรณีศึกษาองค์กร / ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งมีนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีผู้นำศาสนา ผู้อำนวยการ/ตัวแทนสถานศึกษา ตัวแทนจากหน่วยงาน / องค์กร ที่ร่วมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                              การจัดทำวีดิทัศน์ดังกล่าว จะหนุนเสริมเพื่อให้แกนนำ หน่วยงาน องค์กร ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จากการปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ และมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับหน่วยงานอื่นๆ โดยแนวทางการจัดทำวีดิทัศน์จะมีสาระ เนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะแก่การเรียนรู้ มีการดึงจุดเด่น ซึ่งเป็นการจุดประกายทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ประชาชนทั่วไปทุกระดับ และเผยแพร่ ขยายผลผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ ได้ประสานขอข้อมูลเบื้องต้นและวางแผนการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำต่อไป

 


เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพถ่าย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 News14052020 2

 

                             วันที่ 8 กรกฎาคม 2563​ นายภาสกร​ บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย​เป็นประธานเปิดการประชุม​ พร้อมด้วยผู้แทน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 13 เครือข่าย ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                              ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้ระยะเวลา 3 ปี โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมวางแผน/แสดงความคิดเห็น ภายใต้กลไกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า ผมพูดเสมอว่าเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมที่จับต้องได้ยาก แต่ในการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่จับต้องได้ เนื่องด้วยเรามีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ภายใต้ 3 เรื่องหลัก คือ เรื่องจิตสำนึกส่วนรวมต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และเรื่องวินัยจราจร โดยคุณธรรมนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างที่งอกเงยขึ้นในจังหวัดเชียงรายอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับความสนใจจาก เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายเกษตรกรคุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม และเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม เข้าร่วมจำนวนกว่า 170 คน

                              สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                             วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 เครือข่าย ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องดาวดึงส์ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                              ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนบนพื้นฐานความสุขและขยายผลสู่ความยั่งยืน โดยปีที่ 1 ดำเนินการภายใต้การวางแผนโครงสร้าง ปีที่ 2 นำสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติ/ขับเคลื่อน และปีที่ 3 ขยายผลสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้การดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ ตู้ปันสุข โรงทาน และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของเครือข่ายต่อร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นข้อตกลง/แนวทาง และนำไปปรับใช้สู่การปฏิบัติ โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายการเกษตร เข้าร่วม 69 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน

                                สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                 

          29 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” ตอน สร้างคุณธรรมตามวิถีพอเพียง ณ สวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

          ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้ประเด็ดการสัมภาษณ์ถึงจุดกำเนิดของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้าง/สังคม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตต่อไป

          สำหรับรายการ ฮีโร่ต้านโกง เป็นรายการเรียลลิตี้ เกี่ยวกับการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และปราศจากการคอรัปชั่น ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20.30 - 20.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 2 HD

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                  รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤตจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่พฤติกรรมการแสดงออกของพี่น้องคนไทย ปรากฎการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก ที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลรายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ได้แก่

                        อันดับ 1  การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่เห็นความร่วมมือทั้งหมอ พยาบาล บุคลากรและพี่น้องประชาชนที่ต่างเห็นใจ ให้กำลังใจ ทั้งๆ ที่อยู่ในสถานะวิตกกังวลทุกฝ่าย แต่ทุกฝ่ายร่วมใจกันเป็นพลังสามัคคี

                        อันดับ 2  อาสาสมัคร โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ที่แม้ว่าต้องลำบาก แต่เต็มใจลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านช่วยกันคุมเข้ม ให้ข้อมูลช่วยเหลือ และเกิดกระแสจิตอาสา น้ำใจแบ่งปันไปทั่ว

                        อันดับ 3  การบริจาคอาหารและสิ่งของที่มีบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิลปิน ดารา แบ่งปันเกิดปรากฎการณ์ ข้าวจากอิสานแลกปลาจากภาคใต้ บนความพอเพียงอย่างงดงาม

                        อันดับ 4  ตู้ปันสุข ที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม The Little Free Pantry  ที่อยากแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม แบบที่สามารถแบ่งปันเติมเต็มโดยใช้ตู้กับข้าวเป็นสื่อกลาง จนโด่งดังและแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ

                        อันดับ 5  การใช้สื่อ Digital เป็นสื่อกลางส่งกำลังใจทั้งในรูปแบบเพลง คลิปดีๆ แบ่งปัน เกิดการสร้างพลังบวก มิตรไมตรี ต่อทุกสาขาอาชีพแม้แต่นานาชาติ

                        อันดับ 6  ไทยยืน 1 ในอาเซียน ในการมีวินัยและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบทั้งการรักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย check in ใช้ระบบไทยชนะ QR code เพื่อคุมสถานการณ์

                        อันดับ 7  วิถีชีวิตแบบใหม่ เกิดพฤตินิสัยที่ทุกคนเริ่มใช้หลักสุขศึกษามาปรับใช้เป็นวิถีชีวิต รวมทั้งการใช้ระบบสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีในการสร้างงานนวัตกรรมมากมาย

            แต่มีคุณธรรมจากด้านที่ยังน่าเป็นห่วงในสังคมไทย ได้แก่

                        อันดับ 8  การกักตุนสินค้า

                        อันดับ 9  การฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

                        อันดับ 10  ขยะจากพิษโควิด ที่ยังขาดประสิทธิภาพการจัดการ

                         รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดพฤตินิสัยที่ดีต่อผู้คนทั้งทุกกลุ่มวัย ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ หากพฤตินิสัยที่ดีดำรงอยู่จนเกิดเป็นวิถีแห่งคุณธรรมด้วยจิตสำนึกในผู้คน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ย่อมส่งผลการยกระดับคุณภาพพลเมืองให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่มีคุณธรรม ทั้งพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา ที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างยิ่ง ยืนผงาดในเวทีโลกต่อไป”

 


 

เขียนข่าว : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                              วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” พร้อมด้วยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 4” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

                               สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน

                              ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ได้ให้แนวคิดการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม ปลุกพลังบวก ให้กำลังใจ และย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจที่สามารถส่งเด็กให้ถึงฝั่งฝันเป็นคนดีสู่สังคมได้ พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กร/บุคคลคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร โดยผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมพลังบวก เป็น “นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ” เพื่อเกื้อหนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณภาพให้กับสังคม ผ่านการสร้าง ปลูกฝัง พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมความดีในอนาคตต่อไป

 


 

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท /กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 News14052020 2

 

                           วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายสังกัดรัฐสภา" และกิจกรรม "การให้คำปรึกษาเครือข่ายคุณธรรมภายในองค์กร" เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนส่วนราชการในสังกัดรัฐสภาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

                           โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง "การประเมินตนเองสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม" ให้กับข้าราชการจากส่วนงานในสังกัดรัฐสภาประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ว่าการพัฒนาคุณธรรมไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเรา อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติเพื่อส่งต่อความดีไปสู่คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงานและองค์กรต่อไป

 


 

เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม