A- A A+

เมนู

 News14052020 2

 

                        วันที่ 25 มิถุนายน 2563  กรมอนามัย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต  ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหินชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม มาสร้างความรู้ ความเข้าใจ  แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 70 คน

                        เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมอนามัย ทุกเขตพื้นที่ เกิดแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต เป็นองค์กรคุณธรรม ที่มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำการประเมินต้นทุนความดีและคุณธรรมขององค์กร  Work Shop เพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                            23 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                            ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการดำเนินงานภายใต้ค่านิยมองค์กรบนหลักความกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตามวิถีชีวิตตนสมบูรณ์ การส่งเสริมคุณธรรมผนวกกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลความสำเร็จสู่ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศ

สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                    19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

                      ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการบริหารงานบนพื้นฐานการสร้างความสมดุลบนหลักของคุณธรรม “ความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ” ปัจจัยความสำเร็จ/ความดีงานที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงเป้าหมายในอนาคตขององค์กรในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน

                   สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                       วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนกว่า 30 คน

                      โดยศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมบรรยาย อภิปราย และจัดกิจกรรม ในแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กรคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ให้ความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยคุณธรรมเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต


 

เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 News14052020 2

 

                           วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำกับจริยธรรมทางการบริหาร" แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

                           สำหรับสคร.เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหาร และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีคุณธรรมเป้าหมายคือ "สามัคคี ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย" อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยยินดีเป็นพันธมิตรกับศูนย์คุณธรรม ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

            

       วันที่ 12 มิถุนายน 2563  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบาย ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยเชิญวิทยากร จากศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ  วิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมในองค์กร และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 50 คน

       สำหรับเวทีประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกภาคส่วน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับทราบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำ การประเมินต้นทุนคุณธรรมขององค์กร  ว่าองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมระดับใด  Work Shop ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการบนฐานของความดีต่อไป


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

            วันที่ 8 มิถุนายน  2563  รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรม รวมพลังคุณธรรม Moral Fight  Covid  ร่วมบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย  และครูเชาวลิต  สาดสมัย  ครูศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม  8 เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  ณ  ชุมชนวัดดาวดึงษาราม  และศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8

          โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค   ให้กับ ผู้สูงวัย  ผู้พิการ เด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กันในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ได้รับการสนับสนุน นมกล่อง  จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย น้ำดื่มจากบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)  หน้ากากอนามัย  ซึ่งชุมชน ได้มีการจัดระบบการมอบสิ่งของ มีแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนมัย  เว้นระยะห่าง     

 


 

เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์  / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2


              วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมประชุมหารือผ่านระบบการประชุมออนไลน์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมใน 4 จังหวัดนำร่อง ปีงบประมาณ 2563
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า สถานการณ์โควิดนี้วัดหัวใจแห่งคุณธรรมในใจคน โดยมี 3 ส่วนที่ต้องประสานสอดคล้องกัน คือระบบบริหารจัดการ ระบบสาธารณสุข และหัวใจคุณธรรมในใจคน หากเราใช้คุณธรรมสู้โควิด (Moral Fight Covid) มีความรับผิดชอบ เคารพกฏกติกา ดำรงซึ่งคุณธรรม มีพฤตินิสัยที่ดีจะสามารถสู้โควิดได้อย่างแน่นอน และได้เชิญชวนให้ 4 จังหวัดนำร่อง ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดในรูปกองทัพจิตอาสาพลังบวก ผ่านโครงการรวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid – 19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป” กิจกรรมเปิดพื้นที่ ตลาดนัดคุณธรรมออนไลน์ “โชว์ แชร์ ช่วย เชื่อม” และกิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวคุณธรรมความดี ในสถานการณ์โควิดของจังหวัดคุณธรรมนำร่อง รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ย้ำว่า ขณะนี้เรากำลังมาร่วมทุกข์ร่วมสุขใช้หัวใจแห่งคุณธรรมฝ่าวิกฤติสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปพร้อมกัน โดยจะทำให้งานคุณธรรมนี้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ และร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จด้วยกัน

              ทั้งนี้วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้สะท้อนกิจกรรมความเอื้ออาทรในสถานการณ์โควิดที่เคลื่อนในพื้นที่ของตน และต่างยินดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านกลไกเครือข่ายคณะทำงานของแต่ละจังหวัด และเสนอให้ใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาสในการนำเรื่องคุณธรรมมาขับเคลื่อน สร้างแรงผลักดันและจุดประกายให้สังคมได้เห็นเรื่องราวคุณธรรมความดี เพื่อให้คนทั้งประเทศได้เห็นเรื่องราวความดีร่วมกัน และก้าวสู่สังคมคุณธรรมที่มีความยั่งยืนต่อไป

 


 

เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

             

 

News14052020 2 

 

              วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ได้จัดแถลงข่าวโครงการ รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid – 19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทยและนำเสนอผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางการรับมือสถานการณ์สังคม รวมถึงการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนในการสะท้อนความรู้สึกผ่านการทำมิวสิคประกอบบทเพลง ในโครงการ“ให้รัก…พาเราไป”

โดยมีเนื้อหาหลัก ๒ เรื่อง คือ


     ๑. แถลงผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์ โควิด19
จากการเกิดสถานการณ์วิกฤต โควิด19 ระบาดในช่วงแรกนั้น การสำรวจทางแบบสอบถามจากข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน จำนวน 3,282 คน พบว่า มีประชาชนมีความเครียดมากถึง 57.43% โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทฯ แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันนี้แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าความตึงเครียดของประชาชนนั้นได้เริ่มลดระดับต่ำลง จากสถานการณ์ช่วงแรก ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนที่ยังอยู่ในภาวะความเครียดอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษและหากมีผู้ใดพบเห็นผู้ใดที่มีภาวะความเครียด สามารถแจ้งร้องขอการช่วยเหลือผ่านสายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้
โดยแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการร่วมมือกันของกรมพัฒนาสังคมฯ กรมสุขภาพจิต ที่ได้จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตใจ และสายด่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกการช่วยเหลือกันโดยศูนย์คุณธรรมฯพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการเป็นมิตรกับประชาชนมากขึ้น และแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ ยังได้จัดทำขึ้นหลายภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดียและกำลังดำเนินการจัดทำภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงแบบประเมินนี้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น และในวันนี้ทางศูนย์คุณธรรมจึงได้มีการได้มีการจัดโครงการสื่อสารรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ติดตามข่าวสารข้อมูลของศูนย์คุณธรรมฯอันเป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเปลี่ยนพลังความทุกข์เป็นพลังบวกผ่านการให้กำลังใจกันในสังคม


     ๒. เปิดตัวโครงการ ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง “ให้รัก...พาเราไป”
โดยสุรักษ์ สุขเสวี ผู้ประพันธ์และผู้บริหารค่าย บางรัก เรคคอร์ด ได้มอบบทเพลง “รักพาเราไป” ให้กับศูนย์คุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในกิจจกรรมการประกวดในโครงการนี้ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและเปลี่ยนความทุกข์ ความกังวัลให้กลายเป็นพลังแห่งความรัก การแบ่งปันน้ำใจที่มีให้ซึ่งกันและกันและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดความตึงเครียด
ซึ่งการประกวดฯนี้ จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน นี้
โดยมีกติกาเงื่อนไข ดังนี้
รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ไม่จำกัด การศึกษา เพศ หรือวัย (∙ตามกติกาที่กำหนด)
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
โดยจัดให้มีเงินรางวัลสำหรับผลงานของผู้ที่มียอดไลท์และยอดแชร์มากที่สุด ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รวมทั้งผลงานจะได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น TV5 HD1 Online และทางสื่อช่องทางอื่นๆ
ที่ทางโครงการกำหนด ประกาศผลผู้ชนะในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางเพจของศูนย์คุณธรรมและTV5HD1


 

เขียนข่าว: กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

ถ่ายภาพ: นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

 

005 

 

         วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะของการจัดการความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งขยายผลไปสู่เครือข่าย

         การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 15 คน จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการจัดการความรู้กับคุณสุรีพันธุ์ เสนานุช วิทยากรด้านการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน

         กระบวนการอบรมในครั้งนี้มี เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน การยกกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ การทดลองฝึกปฏิบัติ ประเด็นสำคัญของการอบรม ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงาน การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ทักษะในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

         หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้อยู่ที่เป้าหมายที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อเลือกสรรความรู้ที่มีคุณค่ามาใช้ประโยชน์ เปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่เมื่อติดถูกแล้วกระบวนการต่อไปจะชัดเจน ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดีต้องสกัดความรู้มาจากประสบการณ์ ทั้งจากเรื่องที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาด เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงปรับปรุงพัฒนางาน ด้วยเหตุนี้การจัดการความรู้จึงเป็นการจัดระบบการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

         ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทดลองออกแบบกระบวนการจัดการความรู้จากเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยประเด็นที่แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ ได้แก่ บุคลากรปลอดภัยจากโควิด 19 ผู้สอนมีความพร้อมในการสอนอออนไลน์ ความสามารถคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในสถานศึกษา การให้บุคลากรหันมาออกกำลังกายมากขึ้น

         ช่วงท้าย วิทยากรได้เน้นย้ำถึงงานจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือสำเร็จรูป แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจำแนกแยกแยะหาความรู้ที่มีคุณค่าตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และคาดหวังว่ากระบวนการนี้จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานบนฐานของความรู้

         หลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (KM for Social Change)” ศูนย์คุณธรรมดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย และรุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สำหรับการดำเนินการในช่วงต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าอบรม ทางศูนย์คุณธรรมจึงขอยกเลิกการจัดอบรม และจะมีการปรับรูปแบบเผยแพร่ความรู้ในส่วนนี้ต่อไป ซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม


 

เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า/ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ถ่ายภาพ: เนตรนภา หนองแบก/กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย