A- A A+

เมนู

สารบัญ

รายชื่อหน่วยงานองค์กรร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ ๘  (จำนวน ๗๘ องค์กร)

  รายชื่อองค์กรร่วมจัด หมายเหตุ
  หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  ระดับกรม  ระดับกอง  
๑.      กระทรวงวัฒนธรรม  
๒.      กระทรวงศึกษาธิการ  
๓.      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๔.      กระทรวงมหาดไทย  
๕.      กรมการศาสนา  
๖.      กรมอาเซียน  
๗.      กรมการพัฒนาชุมชน   
๘.      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๙.      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
๑๐.  สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ  
๑๑.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑๒.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
๑๓.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๔.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๑๕.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๑๖.  สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  
๑๗.  สถาบันพระปกเกล้า  
๑๘.  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
๑๙.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
๒๐.  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
๒๑.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)  
๒๒.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
๒๓.  สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒๔.  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ          
  หน่วยงานองค์กรอิสระ  
๒๕.  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
๒๖.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
  หน่วยงานองค์การมหาชน  
๒๗.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
  หน่วยงานด้านการศึกษา  
๒๘.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
๒๙.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
๓๐.  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   
๓๑.  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
๓๒.  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๓๓.  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล    
๓๔.  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
๓๕.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
  หน่วยงานด้านศาสนา  
๓๖.  สำนักจุฬาราชมนตรี  
๓๗.  มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม  
๓๘.  มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย  
๓๙.  สมาคมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๔๐.  สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
  หน่วยงานภาคประชาสังคม  
๔๑.  มูลนิธิสื่อสารความดี  
๔๒.  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  
๔๓.  มูลนิธิเพื่อคนไทย  
๔๔.  มูลนิธิหัวใจอาสา  
๔๕.  สภาองค์กรชุมชนตำบล  
๔๖.  สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  
๔๗.  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ    
๔๘.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร  
๔๙.  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
๕๐.  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
๕๑.  มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  
๕๒.  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  
๕๓.  มูลนิธิสยามกัมมาจล  
๕๔.  เครือข่ายความสุขชุมชน  
๕๕.  เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
๕๖.  สมาคมสยามอารยะ  
  องค์กรด้านสื่อมวลชน  
๕๗.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
๕๘.  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
๕๙.  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
๖๐.  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  
๖๑.  สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สวพ.FM91  
  ภาคธุรกิจ / ธุรกิจเพื่อสังคม  
๖๒.  หอการค้าไทย  
๖๓.  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
๖๔.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๖๕.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
๖๖.  บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด  
๖๗.  บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด  
๖๘.  กองทุนเวลาเพื่อสังคม  
๖๙.  บริษัทบางสะพานสัมพันธ์ จำกัด  
๗๐.  บริษัทโอเพ่นดรีม จำกัด  
๗๑.  บริษัทสุจริตไทย จำกัด  
  จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  
๗๒.  จังหวัดพัทลุง  
๗๓.  จังหวัดบุรีรัมย์  
๗๔.  จังหวัดพิจิตร  
๗๕.  จังหวัดราชบุรี  
๗๖.  จังหวัดร้อยเอ็ด  
๗๗.  จังหวัดศรีสะเกษ   
  หน่วยงานท้องถิ่น  
๗๘.  กรุงเทพมหานคร