A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

 News14052020 2

 

                             วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 เครือข่าย ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องดาวดึงส์ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                              ทั้งนี้ นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนบนพื้นฐานความสุขและขยายผลสู่ความยั่งยืน โดยปีที่ 1 ดำเนินการภายใต้การวางแผนโครงสร้าง ปีที่ 2 นำสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติ/ขับเคลื่อน และปีที่ 3 ขยายผลสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้การดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ ตู้ปันสุข โรงทาน และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของเครือข่ายต่อร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นข้อตกลง/แนวทาง และนำไปปรับใช้สู่การปฏิบัติ โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายการเกษตร เข้าร่วม 69 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน

                                สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                 

          29 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” ตอน สร้างคุณธรรมตามวิถีพอเพียง ณ สวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

          ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้ประเด็ดการสัมภาษณ์ถึงจุดกำเนิดของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้าง/สังคม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตต่อไป

          สำหรับรายการ ฮีโร่ต้านโกง เป็นรายการเรียลลิตี้ เกี่ยวกับการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และปราศจากการคอรัปชั่น ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20.30 - 20.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 2 HD

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                  รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤตจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่พฤติกรรมการแสดงออกของพี่น้องคนไทย ปรากฎการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก ที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลรายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ได้แก่

                        อันดับ 1  การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่เห็นความร่วมมือทั้งหมอ พยาบาล บุคลากรและพี่น้องประชาชนที่ต่างเห็นใจ ให้กำลังใจ ทั้งๆ ที่อยู่ในสถานะวิตกกังวลทุกฝ่าย แต่ทุกฝ่ายร่วมใจกันเป็นพลังสามัคคี

                        อันดับ 2  อาสาสมัคร โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ที่แม้ว่าต้องลำบาก แต่เต็มใจลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านช่วยกันคุมเข้ม ให้ข้อมูลช่วยเหลือ และเกิดกระแสจิตอาสา น้ำใจแบ่งปันไปทั่ว

                        อันดับ 3  การบริจาคอาหารและสิ่งของที่มีบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิลปิน ดารา แบ่งปันเกิดปรากฎการณ์ ข้าวจากอิสานแลกปลาจากภาคใต้ บนความพอเพียงอย่างงดงาม

                        อันดับ 4  ตู้ปันสุข ที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม The Little Free Pantry  ที่อยากแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม แบบที่สามารถแบ่งปันเติมเต็มโดยใช้ตู้กับข้าวเป็นสื่อกลาง จนโด่งดังและแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ

                        อันดับ 5  การใช้สื่อ Digital เป็นสื่อกลางส่งกำลังใจทั้งในรูปแบบเพลง คลิปดีๆ แบ่งปัน เกิดการสร้างพลังบวก มิตรไมตรี ต่อทุกสาขาอาชีพแม้แต่นานาชาติ

                        อันดับ 6  ไทยยืน 1 ในอาเซียน ในการมีวินัยและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบทั้งการรักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย check in ใช้ระบบไทยชนะ QR code เพื่อคุมสถานการณ์

                        อันดับ 7  วิถีชีวิตแบบใหม่ เกิดพฤตินิสัยที่ทุกคนเริ่มใช้หลักสุขศึกษามาปรับใช้เป็นวิถีชีวิต รวมทั้งการใช้ระบบสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีในการสร้างงานนวัตกรรมมากมาย

            แต่มีคุณธรรมจากด้านที่ยังน่าเป็นห่วงในสังคมไทย ได้แก่

                        อันดับ 8  การกักตุนสินค้า

                        อันดับ 9  การฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

                        อันดับ 10  ขยะจากพิษโควิด ที่ยังขาดประสิทธิภาพการจัดการ

                         รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดพฤตินิสัยที่ดีต่อผู้คนทั้งทุกกลุ่มวัย ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ หากพฤตินิสัยที่ดีดำรงอยู่จนเกิดเป็นวิถีแห่งคุณธรรมด้วยจิตสำนึกในผู้คน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ย่อมส่งผลการยกระดับคุณภาพพลเมืองให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่มีคุณธรรม ทั้งพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา ที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างยิ่ง ยืนผงาดในเวทีโลกต่อไป”

 


 

เขียนข่าว : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new