1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม 9ดีต้นแบบความสำเร็จชุมชนคุณธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 มีการจัด งานสมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม 9ดี ณ...
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดเวทีวิชาการ “กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม...
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรมร่วมหารือแนวทางของศูนย์ฯ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมในการที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 14...

 see all

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่องผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)

see all

sticker register2

sticker 8

sticker act

banner p m

sticker youtube

sticker dl kla

 

วิสัยทัศน์

 ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม  รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” : วีรวิท คงศักดิ์
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” วีรวิท คงศักดิ์ ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังสรุปแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งต่อให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงมีคำถามอยู่เสมอว่า “เราต้องจะปฏิรูปอะไร” และ...
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล”
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล” วีรวิท คงศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิง คุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในปัจจุบัน...
“ข้าวคุณธรรม”
“ข้าวคุณธรรม” วีรวิท คงศักดิ์ เมื่อ ๓๐ ปีก่อนทางราชการได้จัดทำโครงการอีสานเขียว ด้วยการแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผลทางเกษตรในภาคอีสาน ผลการดำเนินการตามโครงการนี้ใน ระยะแรกสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง...
จากคุณภาพไปสู่ “โรงพยาบาลคุณธรรม”
จากคุณภาพไปสู่ “โรงพยาบาลคุณธรรม” วีรวิท คงศักดิ์ เมื่อปี ๒๕๕๓ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.