1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์คุณธรรมร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ แฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ“ภาคภูมิแผ่นดินไทย"...
เปิดปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนต้านโกง”รุ่น 6ปลูกจิตสำนึกฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น
เปิดปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนต้านโกง” รุ่น 6 ปลูกจิตสำนึก ฝังชิพคนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)...
เวทีกระบวนการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคกลาง วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวทีกระบวนการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมภาคกลาง วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล...

 see all

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่องผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)

see all

 

sticker act

banner p m

sticker youtube

sticker dl kla

sticker

วิสัยทัศน์

 ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม  รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” : วีรวิท คงศักดิ์
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” วีรวิท คงศักดิ์ ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังสรุปแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งต่อให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงมีคำถามอยู่เสมอว่า “เราต้องจะปฏิรูปอะไร” และ...
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล”
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล” วีรวิท คงศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิง คุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในปัจจุบัน...
“ข้าวคุณธรรม”
“ข้าวคุณธรรม” วีรวิท คงศักดิ์ เมื่อ ๓๐ ปีก่อนทางราชการได้จัดทำโครงการอีสานเขียว ด้วยการแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผลทางเกษตรในภาคอีสาน ผลการดำเนินการตามโครงการนี้ใน ระยะแรกสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง...
จากคุณภาพไปสู่ “โรงพยาบาลคุณธรรม”
จากคุณภาพไปสู่ “โรงพยาบาลคุณธรรม” วีรวิท คงศักดิ์ เมื่อปี ๒๕๕๓ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.