Black Ribbon
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรีพร้อมใจเดินหน้าสานต่องานที่พ่อทำจับมือศูนย์คุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ตั้งเป้าเป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี”
จังหวัดราชบุรี โดย คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และ ชุมชน...
ศูนย์คุณธรรมผนึกพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน“มาตรฐานความสุขชุมชน”
๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายความสุขชุมชน...
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สกอ. ปปช. และ ACT จัดอบรมแกนนำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต
วันนี้ (๔ ก.พ. ๖๐)เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล..รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำในโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา...

 see all

           
      book9 2

banner p m

sitcker situation

sticker 8

sticker youtube

sticker dl kla

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

‘คุณธรรม’ในสังคมพหุวัฒนธรรม
“คุณธรรม” ที่ยึดโยงผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไร เป็นคำถามสำคัญที่นำมาชวนคิดชวนคุยในกลุ่มภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์...
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” : วีรวิท คงศักดิ์
“ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร” วีรวิท คงศักดิ์ ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังสรุปแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งต่อให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงมีคำถามอยู่เสมอว่า “เราต้องจะปฏิรูปอะไร” และ...
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล”
โรงเรียนคุณธรรม “บางมูลนากโมเดล” วีรวิท คงศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิง คุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในปัจจุบัน...
“ข้าวคุณธรรม”
“ข้าวคุณธรรม” วีรวิท คงศักดิ์ เมื่อ ๓๐ ปีก่อนทางราชการได้จัดทำโครงการอีสานเขียว ด้วยการแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชผลทางเกษตรในภาคอีสาน ผลการดำเนินการตามโครงการนี้ใน ระยะแรกสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.

 Scott Adkins Ninja II Scott Adkins Full Movies 2017 Khmer Sabay9
The Golden Voyage of Sinbad Chinese Movies Khmer Sabay9