1435 1011 1374 1765 1640 1764 1795 1191 1839 1096 1637 1321 1197 2000 1790 1206 1589 1079 1971 1036 1722 1611 1688 1485 1088 1986 1350 1997 1637 1394 1466 1168 1903 1429 1115 1730 1371 1469 1126 1883 1777 1548 1886 1994 1723 1505 1344 1791 1335 1003 1650 1140 1881 1332 1089 1786 1288 1129 1756 1304 1178 1185 1577 1321 1379 1334 1583 1960 1174 1151 1529 1687 1308 1003 1242 1864 1919 1975 1082 1098 1892 1803 1050 1112 1915 1509 1721 1777 1191 1173 1436 1322 1932 1921 1851 1320 1230 1023 1162 ศูนย์คุณธรรม เตรียมผลักดันมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เข้า ครม. ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ - moralcenter

16 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นำมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อการนำมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนคุณธรรม ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการสำรวจดัชนีชีวัดคุณธรรมของสังคมไทยและทุนชีวิต ทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบและนำสู่การกำหนดนโยบายหรือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวว่า การสำรวจดัชนีชีวัดคุณธรรมของสังคมไทย 5 ประการ และทุนชีวิต ทุกช่วงวัย ในรายจังหวัด ที่ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย และสามารถออกแบบทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติการได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้จริง หาก ครม.ให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง


นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาทิ การรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ การจัดทำกรอบเนื้อหาการผลิตสื่อ องค์ความรู้ด้านวิชาการ การทำหลักสูตรพัฒนาแกนนำนักส่งเสริมคุณธรรม การสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทย และแผนการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสร้างการรับรู้ ให้แก่กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับกระทรวง และนำไปเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2567 - 2570 อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ : กรมการศาสนา

#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter