1887 1285 1511 1645 1617 1311 1285 1838 1569 1730 1839 1236 1079 1395 1086 1945 1891 1326 1766 1235 1940 1396 1206 1780 1796 1092 1801 1692 1691 1920 1500 1798 1723 1247 1951 1204 1845 1113 1641 1718 1092 1191 1470 1152 1142 1377 1277 1132 1810 1644 1744 1309 1359 1469 1097 1427 1024 1151 1582 1582 1183 1981 1967 1822 1746 1722 1429 1927 1936 1639 1323 1435 1017 1195 1838 1743 1058 1779 1068 1278 1830 1124 1561 1291 1913 1078 1109 1267 1799 1539 1589 1152 1525 1492 1493 1177 1776 1611 1068 ศูนย์คุณธรรมเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร ประเด็นการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร - moralcenter

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม Honey Bee ชั้น 16 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร นำโดย นายพิศนุ อินทร์ชัย ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์คุณธรรม พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การวางแผนการขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2. การพัฒนาผู้นำและบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม และ 3. การสร้างมาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำศูนย์คุณธรรมว่า ไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างคุณธรรมให้กับประเทศไทย แต่ศูนย์คุณธรรมมีเพื่อให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ผ่านกระบวนการยกย่อง เชิดชู ขยายผล เช่น รางวัล moral awards และการเปิดพื้นที่ โชว์ แชร์ เชื่อม ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม เกิดเป็นพลังความดีต่อยอดเป็นมติสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และยกระดับไปสู่ระดับชาติ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ว่า คุณธรรมจะต้อง สัมผัสได้ วัดได้ จับต้องได้ กินได้ โดยมีเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ HMI (Happy Moral Index) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดความสุขในองค์กร และสำหรับระดับพื้นที่ (Area base) มีเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ มาตราฐานคุณธรรม และดัชนีชี้วัดคุณธรรม สำหรับการวัดคุณธรรมเชิงพฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู


จากนั้น นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และคณะผู้บริหาร ได้แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อซักถามกับคณะศึกษาดูงานเพื่อนำไปวางแผนการทำงานของกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร ต่อไป

 


ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter