1859 1475 1586 1594 1140 1340 1592 1233 1879 1564 1492 1564 1761 1426 1539 1024 1440 1839 1610 1263 1656 1528 1724 1726 1130 1958 1730 1771 1470 1697 1265 1832 1993 1741 1464 1761 1186 1394 1367 1232 1997 1459 1275 1904 1491 1811 1947 1166 1081 1833 1534 1451 1090 1478 1458 1114 1133 1397 1372 1277 1240 1594 1509 1473 1849 1514 1481 1934 1577 1031 1736 1112 1057 1905 1148 1004 1277 1661 1208 1706 1740 1349 1522 1367 1914 1706 1387 1779 1903 1120 1371 1081 1805 1710 1610 1101 1327 1651 1492 คณะผู้บริหาร - moralcenter

ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 106
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

  

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้จัดการ
สำนักบริหารจัดการองค์กร
และยุทธศาสตร์

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 105
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายยงจิรายุ อุปเสน

ผู้จัดการ
สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี

ผู้จัดการ
สำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
และสื่อสารสนเทศ

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 308
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประมวล บุญมา

หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม
และความร่วมมือนานาชาติ

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 400
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรม
และระบบพฤติกรรมไทย

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 300
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 512

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์   ร่มเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

จัดการองค์กร

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 107

นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น 

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 522
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต

ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม

 

โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 309
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนู