head 

 

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต” และชมนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ และรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยอาจารย์กรรณิกา  ธรรมเกษร ทั้งนี้ กิจกรรม MOT Zero Tolerance เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมที่จะรวมพลังต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 


ข่าวโดย : กระทรวงคมนาคม

เมนู