A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมอย่างยั่งยืนตามรอยพระราชา ในงานอบรมหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดย มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม และองค์กองบัญชาการกองทัพไทย

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายปีที่ 3

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

ศูนย์คุณธรรม จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ศาสตร์พระราชา” นวัตกรรมคู่คุณธรรม สู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ เยาวชนพลเมืองสร้างชาติ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” ในงานแถลงผลงานวิชาการ

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการวางแผนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ในปี 2565 ร่วมกันกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรมฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

20 เมษายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล คณะนักวิจัย และกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยประชุมวางแผนพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

27 เมษายน 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ให้สนับสนุนการดำเนินงานสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีมาโดยตลอด

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

27 เมษายน 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 11 เมษายน 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ Talk to you “ต่าง Gen ต่างวัย กับวิถีใหม่เทคโนโลยี” ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจําปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” ณ สุราลัย ฮอลล์ (SURALAI HALL) ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม